CHỦ THỂ CỦA LUẬT HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Câu hỏi của  bạn:

Xin luật sư cho biết. Chủ thể của luật hình sự theo quy định của BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009

Câu trả lời của luật sư

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu ỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn Chủ thể của luật hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành

Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định chủ thể của luật hình sự như sau:

     Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự
“1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên. Nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”
7-chot
     Chủ thể của luật hình sự theo quy định hiện hành thì chỉ có thể là con người cụ thể. Cũng có nghĩa là luật hình sự không chấp nhận chủ thể của tội phạm là tổ chức. Nói các khác tổ chức không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chủ thể của tội phạm phải là một người cụ thể đang sống. bởi chỉ khi đó, họ mới nguy hiểm cho xã hội. Cần giáo dục để họ trở thành người có ích cho xã hội.
     Con người là chủ thể của tội phạm phải thực hiện hành vi được mô tả trong luật hình sự và phải có lỗi khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội thì mới có thể là chủ thề của tội phạm.

1. Độ tuổi của chủ thể luật hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành

     Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Người từ đủ 14 tuổi trở lên. Nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
     Theo quy đinh của BLHS hiện hành tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình

2. Năng lực chủ thể luật hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành

a. Năng lực trách nhiệm hình sự
     Năng lực trách nhiệm hình sự. Là khả năng của một người nhận thức được tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi do mình thực hiện và điều khiển được hành vi đó tại thời điểm thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.
b. Về tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự
     Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự. Nhưng đã lâm vào tình trạng mất năng lực trách nhiệm hình sự khi thực hiện tội phạm thì cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
     Bộ luật hình sự cũng quy định người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Bởi trong trường hợp này họ tự đặt mình vào tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự
     Tóm lại để trở thành chủ thể của luật hình sự thì người đó phải có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự. Không thuộc trường hợp ở trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự. Tức là người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bênh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc tự chủ hành vi của mình.
     Ngoài ra. Có những tội phạm phải do chủ thể có điều kiện đặc biệt mới thực hiện được. Những chủ thể có dấu hiệu ấy được gọi là chủ thể đặc biệt. Bao gồm dấu hiệu về: chức vụ; quyền hạn; dấu hiệu nghề nghiệp; tính chất công việc; dấu hiệu giới tính; dấu hiệu quan hệ gia đinh; họ hàng.
7-chot

Trả lời